Et av våre miljømål er å få et bedre system for gjenvinning av briller.
Vi har derfor et samarbeid med Arba og Norsk Gjenvinning om retur og resirkulering av briller og solbriller.

I tillegg har vi en egen sorteringsguide på ulike typer avfall:

  • Farlig avfall som PC-utstyr, batterier, lysstoffrør, sparepærer og annet elektrisk/elektroniske produkter skal sortes ut og leveres mottakskontroll eller innsamler (butikk).
  • Brukt papir som brev-/kontorpapir, aviser, tidsskrifter, reklame, borsjyrer, papp/kartong kastes i egne innsamlingsesker/beholdere.
  • Ved innlevering av farlig avfall, må butikken fylle ut et deklarasjonsskjema godkjent av Statens forurensningstilsyn. Skjemaet gir opplysninger om blant annet avfallets mengde, farlige egenskaper og sammensetning. Deklarasjonsskjemaet skal følge avfallet ved videre transport. Når avfallet er levert, vil butikken få kopi av utfyllt deklarasjonsskjema som kvittering.
  • For butikker på senter og i andre leide lokaler må vi forholde oss til lokale avtale.

Ny avfallsforskrift fom. 1. januar 2023

Denne forskriften gjelder kildesortering av mat- og plastavfall. Alle virksomheter har nå et lovkrav om kildesortering av matavfall og plastavfall. Dette betyr at vi tilrettelegger for kildesortering gjennom riktig og tilstrekkelig sorteringsløsninger.

På de ulike sentrene, hvor vi har de fleste av våre butikker, finnes det egne miljøstasjoner tilrettelagt for de ulike fraksjoner inkl. plastavfall og matavfall.

Norsk Gjenvinning har kommet med utfyllende informasjon om behandling/sortering, samt en oversikt over avfallsbeholdere: Avfallsforskriften - Norsk Gjenvinning

Forurensningsloven sier:

Forurensningsloven § 28 stiller opp et generelt forbud mot forsøpling. Dette formuleres slik at "ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet."

I forhold til næringsavfall slår forurensningsloven § 32 fast at dette skal leveres til et lovlig behandlingsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte.

Fossefall, miljø og bærekraft

Har du spørsmål om hvordan vi jobber med miljø og bærekraft?

Her har vi samlet et utvalg av oftest stilte spørsmål - kanskje du finner noen av svarene du er ute etter?

Spørsmål og svar

Finn den nærmeste Brilleland-butikken din

Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning

Når Arba har demontert brillene, henter Norsk Gjenvinning avfallet og transporterer det videre til sitt mottaksanlegg i Drammen. Slik unngår vi at alt går til forbrenning og sørger for at de ulike materialene som kan gjenvinnes får nytt liv i nye produkter.

Vårt samarbeid med Norsk Gjenvinning
Samarbeid mellom Arba og Brilleland

Arba

Arba hjelper oss med å sortere briller som ikke lenger kan brukes slik at vi reduserer avfallsmengden og miljøpåvirkningen. I tillegg bidrar vi inn til Arbas viktige samfunnsoppdrag: Å gi mennesker mulighet til å få, og utvikle seg gjennom, arbeid.

Vårt samarbeid med Arba